ČAST | ČMKV | TVREGISTR | STIS výsledky: A, L, S, B, T, M, Z, E, H, J, C, P, K, U | METODIKAROZHODČÍ | ELO ST

Nově v menu RACKETSPORT odkaz na Akční nabídku tohoto obchodu. Děkujeme Vám za návštěvu, přízeň a aktivní používání portálu TT-SPORT. Svou podportu určenou pro další rozvoj portálu můžete vyjádřit také proklikem na reklamním banneru v levém pruhu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Tým portálu TT-SPORT.cz.

Přihlášení / odhlášení

Podpořte Portál TT-SPORT

 

TT-SPORT.cz opět přináší další exkluzivní pokračování metodiky a psychologie sportu - stolního tenisu, tentokrát bude řeč o talentu.

 

 

4. TALENT

Citace hráče: Talent je rozsáhlá činnost uvědomovaná geniálně. Měl by být rychlý, dobrá fyzička, snaživý a chtěný se postupně zlepšit, soustředěný, musí sám vědět, co a jak dělat správně, třeba mě napadá i kamarádský, což je také dle mě velmi důležité.

Vlohy jsou základní dispozice vyjadřující možnosti dítěte pro budoucí schopnosti. Soubor vloh ve spojení s určitou oblastí činnosti je nadání. Pokud dítě dokáže (je předpoklad) své dílčí výrazně rozvinuté seskupené vyhraněné vlohy proměnit ve sportu, stává se talentem. Ve sportu to jsou optimální předpoklady morfologické, fyziologické a psychologické dispozice. Mimořádný talent dítěte nazýváme genialitou. Pokud dítě - talent - budoucí hráč mění své schopnosti v dovednosti, je předpoklad, že "dar" zúročí. 

přátelskost
Temperament, přátelskost, talent… (dnes 18 let, student střední školy, oblíbený bavič oddílu, hráč 2. ligy, jeden z nejlepších hráčů ČR ve svém ročníku)

Talent není stabilní rys, protože individuální schopnosti se v průběhu života mění, stejně jako sociální podmínky. Někdy se tedy talent projeví už v brzkém věku, brzy po začátku trénování stolního tenisu. A někdy se projeví talent až později v průběhu trénování.

Pro rozvoj talentu je důležitý poměr obecné inteligence a hráčské (rozvíjející se) inteligence. Dále tlak v podávání výkonu dítěte a reakce jeho okolí na úspěch i neúspěch a sociální kontext (rodinné prostředí, emoční klima hodnocení talentové výkonnosti). Významný je i charakter osobnosti-talentu (formovaný výchovou a společenskými vlivy). Velký význam má kvalita tréninku (komplexně). Za jádro talentu je považována schopnost produkovat nápady a také je realizovat (úměrné věku). Velmi významné jsou samozřejmě psychomotorické schopnosti, pohybové schopnosti kondiční, pohyblivost a koordinační schopnosti, Somatické předpoklady bývají geneticky podmíněné.

Jen talent (sportovní schopnosti) nestačí. Psychická příprava, psychická připravenost, odolnost je minimálně polovinou úspěchu. Také talentová specifická motivace a motivace prostředí, talentové volní vlastnosti. Psychická odolnost je určitě podložená vlivem prostředí talentu. Aby z talentu vyrostl výborný hráč, je třeba s ním pracovat po všech stránkách.

Pokud v oddíle máme možnost (je to velmi dobré) sestavit trénující děti do výkonnostních skupin, rostou děti v hráče i dík jeden druhému. Nebojme se hráče z vyšší výkonnostní skupiny přeřazovat do nižší, opakovaně i naopak. Toto prolínání je součástí dynamiky oddílu. Je obrovskou motivací pro další trénování hráče. Mysleme na to, že talent se může projevit později. Hráče, který má menší dispozice, ale o stolní tenis zájem, můžeme nechat spokojeného trénovat v rekreační skupině (ne nezúčastněně). Teoreticky ideální je postup dítěte- hráče výkonnostními skupinami od základní k nejvyšší v posloupnosti.

VÝBĚR (TALENTŮ)

Citace hráče: Vybral jsem si stolní tenis, protože je lehčí než ostatní světové sporty (např. fotbal, florbal) a představoval jsem si ho v dobrém světle a dříve jsem ho trénoval s rodinou na malém stolku a chtěl jsem ho hrát rekreačně, maminka něco hledala, až našla jeden oddíl a tam jsem začal (dalo by se říci kariéru velmi úspěšně), dále jsem chodíval pravidelně na turnaje a tam jsem se toho opravdu honě naučil a poznal.

Přirozený, nábor

Tím, že si dítě, byť mnohdy spontánně, vybere náš stolní tenis jako svůj sport, je dán první výběr. Nedávejme děcku při tréninku zprvu žádná specifická kritéria.

Buďme opatrní při eventuálních psychopatologických tendencích, neuroticismu, LMD (lehká mozková dysfunkce), závažných zdravotních problémech. Vídáváme na turnajích "takové" děti, zpravidla bojovníky, poznáme "takové" dobré dětské či dospělé hráče? Ano. Kontaktujme se a komunikujme s rodiči. Volme pro dítě vhodné parametry, doporučme možnosti trénování ve speciálních oddílech.

Mnohdy i z "obyčejného dítěte" bez zvláštního nadání, může jeho pílí, charakterovými vlastnostmi vyrůst velmi dobrý stolní tenista.

Trenér by neměl mít ambice již tady vybírat děti- talenty na základě nejasných indikátorů. Je velmi obtížné rozpoznat projevy nadání od toho co je naučené. Dejme pozor na vliv a možný dopad haloefektu (kdy po pár tréninkách nás dítě zaujme a od té doby má punc talentu či naopak).

Tento výběr by měl trvat asi půl roku. Ovlivňuje jej pozitivně či negativně sociální prostředí dítěte.

Retrospektivní

Je předpokladem schopností (2 vrcholoví stolní tenisté, jako rodiče budou u svého dítěte určitě rozpoznávat stolně tenisové dispozice), je to i předpoklad dobrého sportovního základu takového dítěte. Z kapacit motorických se dědí spíše anatomicko- fyziologické předpoklady k rozvoji pohybových schopností (pohybového talentu).

Základní

Je hlubším ověřováním souladu předběžně vybraného jedince požadavky, kritérii ve stolním tenise. Je to zájem, iniciativa, rozvoj pohybových schopností pro stolní tenis, koncentraci, pozornost při tréninku.

V první fázi tohoto výběru by měli být postihnuti jen evidentně neperspektivní jedinci (mohou se začlenit do rekreační skupiny trénujících). Výběr talentu závisí na pečlivém pozorování dítěte.

Empirický, specializovaný

Rozhodující je odbornost a zkušenost trenéra (poradenství sparingpartnera). Kritéria si staví trenér, nejlépe v souladu skupiny trenérů. Vychází z dovedností a dispozic svěřence (viz předcházející a následující kapitoly).

Dalšími parametry volby je samozřejmě i temperament, dynamika osobnosti a i tvořící se charakter dítěte a prostředí dítěte (rodina, škola...). Řada faktorů vzniká a staví se v průběhu roků následného trénování a výchovy dítěte- hráče.

Výběr je vhodné rozčlenit do dvou etap. První více povrchnější, druhá s vyššími nároky na jedince.

Nadaní jedinci již prošli několikaletým tréninkem. Jejich výkonnost je vysoká i stupeň nadání. Výběr ovlivňují morálně volní vlastnosti hráče, jeho temperament a i specifický charakter.

Tento výběr se prolíná s výběrem do střediska vrcholového sportu, do kterého se talent začleňuje.

Profesiografický

Výběr je prostoupen s předcházejícím.

Týká se střediska vrcholového sportu, kdy do něj vybraný talent prošel specializovaným výběrem, plně ve středisku pracuje. Tam dále prochází přesně stanovenými kritérii, volbou a výběrem podloženými výzkumy s předpoklady pro vrcholový sport a reprezentaci. Jsou zde vysoké nároky na specifické stolnětenisové projevy, vysokou absolutní sportovní výkonnost.

PSYCHOLOGICKÉ OBECNÉ VÝBĚRY

Negativním výběrem je zjišťování psychologických kontraindikací, za účelem rozpoznání eventuální psychopatologické tendence, neuroticismus, LMD (lehká mozková dysfunkce). Mezi zjišťování pozitivních předpokladů v obecné úrovni patří:

  • persistence (setrvalost volního úsilí) pomocí výkonového testu silového charakteru- dynamometrie, kdy adept má udržet co nejdelší dobu čtvrtinu své maximální síly, sportovní talent má vyšší odolnost k nepříjemným subjektům při vynakládání volního úsilí
  • motorická docilita je schopnost naučit se koordinačně náročný cvik, je důležitou součástí psychomotorických schopností
  • hyperaspirativnost, tj. tendence k neustálému zvyšování aspirací při opakovaných pokusech ve výkonovém testu, resp. vlastní tendence k poslednímu výkonu něco přidat
  • potřeba výkonu, např. ochota riskovat, při volbě obtížnosti úkolu bude pro sportovní talent charakteristické odmítání úkolů nepřiměřeně lehkých a neúměrně obtížných

zpracoval: Mgr. Karel Gaydoš